Można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne od samochodu przekazanego do używania na podstawie umowy pośrednictwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Udostępnianie przez spółkę pośrednikowi do używania samochodu osobowego nie powinno zostać zakwalifikowane jako nieodpłatne oddanie do używania. Nie można mówić o nieodpłatności świadczenia na rzecz pośrednika, gdyż za nieodpłatne uznaje się takie świadczenie, którego spełnienie nie powoduje, po stronie otrzymującego, obowiązkowego wzajemnego świadczenia na rzecz przekazującego samochód osobowy. a w konstrukcji umów zawieranych przez spółkę wskazano niż pośrednik zobowiązują się m.in. do podjęcia działań o charakterze marketingowym.

W świetle powyższego, udostępnienie pośrednikowi samochodu osobowego, stanowiącego własność spółki, bez pobierania opłat za korzystanie z niego, nie stanowi czynności, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak zatem podstaw do zastosowania normy wyrażonej w tym przepisie i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przekazanego do używania samochodu osobowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPB1/415-69/11-4/KSU.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl