Nakłady poniesione na modernizację (ocieplanie) budynku winny być rozliczone przez właścicieli poszczególnych lokali poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2011 r., I SA/Bd 185/11.Spór w przedmiotowej sprawie sprowadzał się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, kiedy podatnik winien rozliczyć wydatki poniesione na modernizację (ocieplenie budynku). Czy poniesione nakłady winny być uwzględnione w kosztach poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, czy też, jako wydatki bezpośrednio obciążające koszty, powinny być ujęte w dacie ich poniesienia.

Zdaniem Sądu, udziały w elementach wspólnych budynku i prawie do gruntu są prawami ściśle związanymi z odrębnym lokalem. Udział w częściach wspólnych w budynku, jak i udział w gruncie nie mogą być odrębnym przedmiotem własności. Nie można dokonać skutecznego przeniesienia własności wyodrębnionego lokalu bez udziału w częściach wspólnych budynku i udziału w gruncie. Skoro zatem udziały są ściśle związane z lokalem, to ich wartość wraz z wartością lokalu stanowi wartość początkową środka trwałego. W takim przypadku, nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację części wspólnych (ocieplenie ścian) podnoszą wartość początkową środków trwałych w postaci wyodrębnionych lokali.

Michał Malinowski

źródło: www.nsa.gov.pl