Selekcja skarg kasacyjnych pozostawałby we właściwości sądu pierwszej instancji, który uznając, że zachodzi przesłanka uzasadniająca odmowę przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania wydawałby postanowienie na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. Na takie postanowienia służyłoby zażalenie do NSA. Uprawnienie do odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej przysługiwałoby co prawda również NSA, jednak sąd ten wydawałby postanowienie o odmowie przyjęcia skargi na posiedzeniu niejawnym, a na postanowienie takie przysługiwałoby zażalenie podlegające rozpatrzeniu już w składzie trzyosobowym.

Oprócz filtracji NSA planuje też podwyższyć opłatę za wniesienie skargi do sądu – średnio o 50 – 60 proc. w większości spraw, a skargi kasacyjnej nawet o 100 proc.

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej