Katalog danych, które powinna zawierać faktura, został określony w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). "Rozporządzenie fakturowe" nie precyzuje czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako adres podatnika należy podać miejsce zamieszkania, czy główne miejsce prowadzenia działalności.
Wątpliwość posła wnoszącego interpelację wzbudził fakt, że na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych podawany jest tylko adres zamieszkania, co nie oznacza, że tylko ten adres może być podawany na fakturach.
Minister Finansów wyjaśnił, że podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejsce adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby na fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury.
Minister podkreślił również, że adres na zgłoszeniu VAT-R służy jedynie do identyfikacji podatnika i nie ma potrzeby by w zgłoszeniu podawać adresy miejsc prowadzenia działalności.