Od 1 września zacznie obowiązywać podatek od sprzedaży detalicznej, w związku z tym, jego podatnicy będą obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Zobacz: Od 1 września sklepy zostaną objęte nowym podatkiem >>

Rozporządzenie przewiduje, że części A wzoru deklaracji PSD-1 określa się miejsce i cel składania deklaracji, w części B – dane identyfikacyjne podatnika. Natomiast w części C znajdują się pola dotyczące obliczenia podatku takie jak: ustalenie przychodu, kwota zmniejszająca przychód oraz podstawa opodatkowania. Następnie, w części D, określa się pole dotyczące wykazania kwoty podatku do zapłaty. Na końcu deklaracji, w części E, znajdują się pola dotyczące podpisu podatnika lub osoby go reprezentującej.

Rozporządzenie z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1365) wejdzie w życie równocześnie z wejściem w życie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tj. 1 września 2016 r.