Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 19 listopada 2003 r. przewiduje, że terytorialny zasięg działania dyrektorów izb skarbowych obejmuje teren całego województwa, a ich siedziby pokrywają się z siedzibami władz wojewódzkich. Analogiczną zasadę przyjęto również przy określaniu siedzib i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych. W tym przypadku, podstawową jednostką obsługiwaną przez naczelnika urzędu skarbowego jest powiat, w ramach którego wylicza się wchodzące w jego skład miasta i gminy.

Wyjątkami od tej zasady są duże ośrodki miejskie, w których funkcjonuje większa liczba urzędów skarbowych, a także pewna liczba powiatów, w których nie utworzono urzędu skarbowego. W przypadku miast obsługiwanych przez więcej niż jeden urząd skarbowy stosuje się podział miasta na jego części (dzielnice), któremu towarzyszy opis rozgraniczenia terytorialnego zasięgu działania poszczególnych naczelników.

Przygotowany w resorcie finansów projekt w swej istocie utrzymuje siedziby i terytorialny zasięg działania dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w kształcie określonym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Wyjątek stanowią siedziby naczelników urzędów skarbowych właściwych wyłącznie w zakresie określonej kategorii podatników oraz wyznaczonych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników, którzy zostaną określeni w odrębnych rozporządzeniach ministra finansów.

W projekcie uwzględniono zmiany, jakie w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia lub zmiany statusu jednostek samorządu terytorialnego przyniosły w latach 2013 i 2014 rozporządzenia wydawane na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie gminnym, a także zmiany uwzględniające wnioski niektórych dyrektorów izb skarbowych, którzy zgłosili konieczność wprowadzenia poprawek wynikających z wejścia w życie przepisów mających wpływ na określenie terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, uchwał rad miejskich i gminnych zmieniających nazwy miejscowości lub ich części, nazw ulic, a także z potrzeby sprostowania dostrzeżonych błędów. Zmiany te mają charakter formalny i nie mają wpływu na terytorialny zasięg działania naczelników urzędów skarbowych

Z uwagi na wyodrębnienie organizacyjne Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz utworzenie nowego organu administracji podatkowej, którym jest Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej w projekcie rozporządzenia określono siedzibę tego organu w Bielsku-Białej. Jego zasięg terytorialnego działania, który obejmuje teren całego kraju, określa ustawa o administracji podatkowej.

Zobacz też: Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej >>

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa