Ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774) wprowadzono możliwość nakładania opłaty reklamowej przez rady gminy. Rada gminy w drodze uchwały może nakładać opłatę od tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych znajdujących się na jej obszarze.

Opłata reklamowa pobierana będzie od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W ustawie określono, że stawkę nowej opłaty ustala rada gminy, z tym że stawka części stałej opłaty nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie, a stawka części zmiennej opłaty reklamowej 0,20 zł od 1 metra kwadratowego pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

W obwieszczeniu z 24 września 2015 r. (M. P. poz. 912) minister finansów określił górne granice stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 roku. Część stała opłaty została zmniejszona do 2,47 zł dziennie, a stawka części zmiennej opłaty reklamowej wyniesie 0,20 zł od 1 m metra kwadratowego pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego