Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), z dniem 1 marca 2017 r. w miejsce dotychczasowej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej została powołana jedna, wyspecjalizowana administracja rządowa – Krajowa Administracja Skarbowa. Przyznanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, na podstawie ww. ustawy kompetencji do określenia, w drodze rozporządzenia, odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” powodowała konieczność opracowania stosownego rozporządzenia. 29 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1618). Umożliwi ono wyróżnienie osób zasłużonych dla Krajowej Administracji Skarbowej odznaką „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”.

Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie tej odznaki oraz termin rozpatrzenia wniosku, wzór odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”, wzór wniosku o nadanie tej odznaki zawierający informację uzasadniającą jej nadanie oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki, sposób wręczania i noszenia odznaki oraz sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznaką.
Zdaniem resortu zaangażowanie i zasługi funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników KAS wyróżniających się w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz pomoc i zasługi na rzecz KAS wielu osób działających w kraju i za granicą w pełni uzasadniają stworzenie możliwości uhonorowania ich w szczególnej formie, tj. odznaką „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej”. Taką formę wyróżnienia w dotychczasowym stanie prawnym, przewidywało w Służbie Celnej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie odznaki „Zasłużony dla Służby Celnej” (Dz. U. poz. 1034). Ponadto w zakresie skarbowości nadal obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad  i trybu nadawania, a także sposobu noszenia (Dz.U. poz. 521).

Resort Finansów zakłada odznaczenie w ciągu roku kilkuset pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zatrudnionych bądź pełniących służbę w Ministerstwie Finansów i w jednostkach organizacyjnych KAS oraz kilkadziesiąt osób mające szczególne zasługi dla Krajowej Administracji Skarbowej, które nie będą pracownikami i funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 6 września 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów