W myśl obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet VAT, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Pobrane zaliczki nie stanowią przychodu w podatku dochodowym w danym okresie sprawozdawczym. Natomiast w przypadku podatku VAT każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania w ciągu 7 dni od daty jej pobrania.

W związku z powyższym dla przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas fiskalnych pobrana i zaewidencjonowana zaliczka nie stanowi przychodu w PIT i CIT.

W celu uproszczenia rozliczeń w sytuacji, gdy obrót rejestrowany za pomocą kasy fiskalnej w przypadku przyjmowania zaliczek zaproponowano ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych do miesiąca pobrania zaliczki.

Resort gospodarki uważa, że przyjęcie takiego rozwiązania uprości przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji niezbędnych dla rozliczeń podatkowych.