W obowiązującym stanie prawnym - jak podkreślają projektodawcy - nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy usługi bezpłatnej pomocy prawnej mają być opodatkowane VAT oraz czy stanowią one przychód dla osób korzystających z takiej pomocy.

Powołując się na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów można stwierdzić, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT ,  jeżeli jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Aczkolwiek takie wyjaśnienie nie obejmuje grupy prawników nie prowadzących działalności gospodarczej, a świadczących usługi prawne pro bono.

W związku z powyższym resort gospodarki postuluje wyraźne wyłączenie usług bezpłatnej pomocy prawnej z VAT. W celu przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom rozważa również wprowadzenie kryterium dochodów społecznych dla ograniczenia stosowania wyłączenia z VAT.

Drugi z elementów powyższego wyłączenia to wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dla osób korzystających z tej pomocy.

Bezpłatna pomoc prawna co do zasady bez VAT

Prawnicy zrezygnują z działalności pro bono, jeśli dalej będą płacić od niej podatki

Podatek za bezpłatną poradę