Projekt z dnia 7 września 2017 r. został zmodyfikowany względem wersji z 26 czerwca 2017 r. Celem zmian jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej Ministrowi Finansów możliwość publikowania informacji podatkowych z zeznań rocznych przedsiębiorstw (przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku).

W nowej wersji projektu:

1) doprecyzowano przepisy w zakresie sposobu i miejsca podawania do publicznej wiadomości danych;
2) zmodyfikowano sposób określenia grupy podatników, których dane podlegać będą publikacji, poprzez powiązanie publikacji z warunkami decydującymi o statusie tzw. dużego podatnika w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (przychód przekraczający w złotych równowartość 50 mln euro);
3) zmodyfikowano formułę wyliczenia tzw. efektywnej stopy procentowej;
4) umożliwiono podatnikom wnioskowanie o skorygowanie danych podanych do publicznej wiadomości;
5) wprowadzono przepis określający okres publikowania danych podatkowych (5 lat);
6) wprowadzono wymóg kwartalnej aktualizacji danych.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów