Konieczność przygotowania projektu nowelizacji rozporządzenia wynika ze zmian, jakie od nowego roku wprowadzi do art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku akcyzowym ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479). Ustawodawca tą nowelizacją rozszerzył bowiem definicję ubytków wyrobów akcyzowych o straty wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji (w tym przede wszystkim olejów smarowych) oraz wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas ich produkcji oraz podczas przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy.

Obecnie jeszcze straty olejów smarowych oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie nie są taktowane jako ubytki wyrobów akcyzowych i podlegają opodatkowaniu akcyzą na podstawie przepisów ogólnych (art. 8 ust. 1 ustawy). W związku z faktem, że ustawowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych nie obejmuje strat ww. wyrobów, pojawiały się wątpliwości interpretacyjne, czy straty te w ogóle podlegają opodatkowaniu akcyzą.

W związku z powyższym resort finansów zaproponował, aby normy ubytków tych wyrobów mogły być rozliczane na podstawie norm dopuszczalnych ubytków, w wysokości jak dla paliw ciekłych, dlatego w § 1 rozporządzenia w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych dodano pkt 3 i 4 rozszerzające katalog wyrobów, których normy ubytków określa ten akt prawny. W projekcie rozporządzenia określono normy ubytków przedmiotowych wyrobów w wysokości analogicznej jak w przypadku norm ubytków paliw ciekłych powstających w czasie ich przyjęcia do magazynu, magazynowania, przeładunku w składzie podatkowym oraz wydania z magazynu wyrobów gotowych w czasie ich magazynowania.

Ze względu na właściwości fizykochemiczne olejów smarowych, klasyfikowanych w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) jako oleje ciężkie, oraz dużej części wyrobów akcyzowych (oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, węglowodory cykliczne np. ksyleny, toluen) określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, zaproponowano zastosowanie norm ubytków w takiej wysokości jak dla olejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin z biokomponentami. Dlatego po § 6 dodano nowy § 6a. Zgodnie z zaproponowanym zapisem, w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa oraz wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, normy określone w § 2 pkt 3, § 3 pkt 3, § 4 pkt 3, § 5 pkt 3 i § 6 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., co związane jest z równoległym wejściem w życie przepisów ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.