Resort finansów przedstawił właśnie stosowny projekt rozporządzenia.

We wzorach wniosków o udzielenie pomocy resort finansów uwzględnił wymogi określone w ustawie oraz zawarł niezbędne dane umożliwiające ich prawidłową realizację w państwie trzecim. A są to:

Wniosek o udzielenie informacji

Zgodnie z ustawą powinien zawierać co najmniej:

1. nazwę, adres siedziby lub inne dane identyfikujące wierzyciela lub organ egzekucyjny;

2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz inne posiadane dane służące do identyfikacji podmiotu;

3. określenie rodzaju i wysokości należności pieniężnych.

Wniosek o powiadomienie oraz jednolity formularz służący do powiadomienia

Zgodnie z ustawą powinny zawierać co najmniej:

1. nazwę i adres siedziby lub inne dane dotyczące wierzyciela, organu egzekucyjnego, innego organu lub urzędu, który wydał załączony dokument albo od którego można uzyskać dalsze informacje dotyczące dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia lub możliwości zaskarżenia dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia;

2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz inne posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotu;

3. określenie rodzaju i oznaczenie dokumentu będącego przedmiotem powiadomienia;

4. określenie rodzaju i wysokości należności pieniężnych.

Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych oraz jednolity tytuł wykonawczy

Zgodnie z ustawą powinny zawierać co najmniej:

1. nazwę i adres siedziby lub inne dane dotyczące wierzyciela lub organu egzekucyjnego, innego organu lub urzędu odpowiedzialnego za określenie wysokości należności pieniężnych albo, od którego można uzyskać dalsze informacje dotyczące należności pieniężnych lub możliwości zaskarżenia obowiązku zapłaty tych należności;

2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz inne posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotu;

3. określenie rodzaju i wysokości należności pieniężnych, wyrażonych w złotych i w walucie państwa, do którego wniosek jest kierowany, oraz okresu, którego dotyczą należności pieniężne;

4. oznaczenie pierwotnego tytułu wykonawczego.

Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych

Zgodnie z ustawą powinien zawierać co najmniej:

1. nazwę, adres siedziby lub inne dane identyfikujące organ egzekucyjny;

2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz inne posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotu;

3. oznaczenie zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo pierwotnego tytułu wykonawczego;

4. deklarację potwierdzającą spełnienie warunków do wystąpienia z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne;

5. określenie rodzaju i wysokości należności pieniężnych, wyrażonych w złotych i w walucie państwa, do którego wniosek jest kierowany, oraz okresu, którego dotyczą należności pieniężne.

Natomiast wzór zaktualizowanego tytułu wykonawczego stosowany będzie przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. Wzór tego dokumentu zawiera dane wyszczególnione w art. 95 ustawy, tj. imię i nazwisko, określenie stanowiska służbowego oraz podpis upoważnionego pracownika organu egzekucyjnego.

Z kolei wzór zagranicznego tytułu wykonawczego stosowany będzie przy udzielaniu pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu w dochodzeniu należności pieniężnych, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Wzór tego dokumentu zawiera dane wyszczególnione w art. 102 ust. 2 ustawy, tj.:

1. nazwę i adres siedziby lub inne dane dotyczące organu lub urzędu występującego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych;

2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby oraz inne posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotu;

3. określenie rodzaju i wysokości należności pieniężnych wyrażonych w złotych oraz okresu, którego dotyczą należności pieniężne;

4. oznaczenie pierwotnego tytułu wykonawczego;

5. klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu zagranicznego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

Określony w rozporządzeniu wzór zarządzenia zabezpieczenia stosowany będzie przy udzielaniu pomocy państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu, niezależnie od rodzaju należności pieniężnych, chyba, że wraz z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 1-6 ustawy, państwo członkowskie dołączy dokument zabezpieczenia stanowiący podstawę do zabezpieczenia w tym państwie. Wzór zarządzenia zabezpieczenia uwzględnia dane określone w art. 85 ust. 2 ustawy, tj.:

1. nazwę i adres siedziby lub inne dane dotyczące organu lub urzędu występującego z wnioskiem o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne;

2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby oraz inne posiadane dane niezbędne do identyfikacji podmiotu;

3. określenie rodzaju i wysokości należności pieniężnych, wyrażonych w złotych oraz okresu, którego dotyczą te należności;

4. klauzulę organu egzekucyjnego o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.