Interpelację (nr 7270) w tej sprawie złożył 24 lipca 2012 r. poseł Roman Kaczor (PO). Zasugerował, że zagraniczne przedsiębiorstwa działające w Polsce poprzez sieci hipermarketów nie odprowadzają w naszym kraju podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Według posła płacą te podatki w krajach, w których mieszczą się ich centrale, przy wykorzystaniu struktur optymalizacji podatkowej.

W interpelacji skierowanej do ministra finansów poseł zapytał, czy ministerstwo ma dane na temat wysokości VAT i CIT, który zapłaciły w 2011 r. takie sieci hipermarketów, z wyszczególnieniem sieci Biedronka, oraz czy nie lepsze byłoby przywrócenie starej konstrukcji podatku obrotowego. Ponadto posła interesowało, czy ministerstwo dysponuje danymi na temat ewentualnej praktyki omijania obowiązku zapłaty podatków w Polsce przez sieci hipermarketów.

Odpowiedzi udzielił 17 sierpnia 2012 r. wiceminister finansów Maciej Grabowski. Poinformował, że zgodnie z przepisami ustaw o VAT oraz CIT także zagraniczne sieci hipermarketów są zobowiązane płacić oba podatki od dochodów uzyskiwanych z działalności handlowej prowadzonej na terytorium Polski. Z zeznań podatkowych CIT-8 za 2011 r. wybranych 20 przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż za pomocą sieci hipermarketów wynika, że osiągnęły prawie 4 mld zł dochodu i zapłaciły 709 mln zł należnego podatku CIT. Jednocześnie zadeklarowane przez nie wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (pomniejszone o zadeklarowane zwroty) wyniosły za 2011 r. ok. 2 mld zł.

Grabowski przypomniał także, że w przypadku podmiotów powiązanych z podmiotami zagranicznymi ustawa o CIT pozwala polskim władzom podatkowym na kontrolę, czy powiązania mają wpływ na zaniżanie uzyskiwanych przez te firmy w Polsce dochodów i w konsekwencji niższą kwotę zapłaconych podatków.

Wiceminister dodał, że podmioty powiązane kapitałowo m.in. z firmami zagranicznymi są zobowiązane na gruncie ustawy o CIT do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji, wskazującej m.in. na ekonomiczne korzyści uzyskane w związku z ich zawarciem. Taka dokumentacja wymagana jest po przekroczeniu limitów zapisanych w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT.

Grabowski zwrócił też uwagę, że wprowadzenie podatku obrotowego wymagałoby likwidacji obowiązującego w całej Unii Europejskiej zharmonizowanego systemu VAT, a art. 401 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zabrania państwom członkowskim wprowadzania innych podatków obrotowych niż VAT. Dlatego taki podatek nie będzie wprowadzony - podsumował. (PAP)