Przedstawiona kwestia sprowadza się do wyjaśnienia, czy osoba, która wydatkuje przychód uzyskany z odpłatnego zbycia garażu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., zwolnieniem przedmiotowym objęte były przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na tzw. cele mieszkaniowe. Wśród tych celów ustawa wymieniała m.in. nabycie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego, budowę własnego budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Wskazana preferencja podatkowa dotyczy osób, które rzeczywiście wydatkowały osiągnięty przychód na własne cele mieszkaniowe. Ustawodawca określił, że wydatek ten powinien zostać dokonany w ściśle ustalonym okresie, tj. nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży. Skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej nie jest uwarunkowane otrzymaniem w tym okresie faktury, lecz faktycznym przeznaczeniem i wydatkowaniem przychodu.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. zwolnieniem objęte zostały przychody z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest zameldowanie w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz złożenie w ustawowym terminie we właściwym urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia.

W związku z powyższym w stosunku do uzyskanego w 2008 r. przychodu z odpłatnego zbycia garażu:

- nabytego lub wybudowanego do 31 grudnia 2006 r. obowiązywała tzw. ulga mieszkaniowa pod warunkiem rzeczywistego wydatkowania uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży;

- nabytego lub wybudowanego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., ulga meldunkowa nie ma zastosowania.