17 lutego br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 194). Nowe regulacje stanowią kontynuację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz jeszcze wcześniejszego rozporządzenia z 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ogłoszone rozporządzenie zakłada zwolnienie z opodatkowania PIT dochodów przyznanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), takich jak:
1) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych,
2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej (CIS) oraz absolwentom klubów integracji społecznej (KIS),
3) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie,
4) świadczeń przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem zawodowym, zakupem ubrań, w tym ubrań roboczych, wsparcia wizerunkowego w tym w szczególności kosztów usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz środków czystości otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych.

Nowe rozporządzenie w zakresie świadczeń wymienionych w pkt 1-3 stanowi kontynuację tego z 19 grudnia 2014 r. Natomiast świadczenia ujęte w pkt 4 dotyczą nowych rozwiązań przyjętych na mocy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598), pozwalających na szerszą, niż do tej pory skalę rozwijać partnerstwo publiczno-prywatne na rynku pracy.

Preferencje dotyczyć będą przychodów uzyskanych do końca 2016 roku. w odniesieniu do. świadczeń wymienionych w pkt 1-3 uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. a w odniesieniu do świadczeń wymienionych w pkt 4 uzyskanych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku od kolejnych świadczeń wystąpił minister pracy i polityki społecznej. Ma to pozwolić lepiej zrealizować cel wskazanych instrumentów rynku pracy, jakim jest efektywna pomoc państwa adresowana do osób poszukujących zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Czytaj także: Nie będzie PIT od świadczeń wspierających zatrudnienie>>>

Wiele elementów wspierających bezrobotnych i poszukujących pracy korzysta już ze zwolnienia od podatku na podstawie regulacji zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.

Dotyczy to:
a. zwrotu kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:
- przejazdu do miejsca pracy,
- przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
- przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
- przejazdu na egzamin (art. 21 ust. 1 pkt 102);
b. wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu:
- studiów podyplomowych,
- szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
- egzaminów lub licencji,
- badań lekarskich lub psychologicznych,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (art. 21 ust. 1 pkt 118);
c. jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej (art. 21 ust. 1 pkt 121).