Ustawa z 30 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadziła rozwiązania mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce. Nowe przepisy nakładają na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku lub umowy), która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, a która nie została uregulowana w terminie.

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano szerszy katalog dowodów księgowych, będących podstawą zapisu w PKPiR. Katalog ten uzupełniono o dowody księgowe sporządzane przez podatnika w celu prawidłowego zapisu w księdze określając jednocześnie niezbędne dane, jakie dowody powinny zawierać, żeby zapisy były rzetelne.

Ponadto zaproponowano by wartość spisu z natury zmniejszana była o kwotę, o którą podatnik zmniejszył już koszty uzyskania przychodów bądź zwiększył przychody, jeżeli zmniejszenie było związane z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów objętych tym spisem. Zmiany te mają zapobiec podwójnemu zmniejszaniu kosztów podatkowych.

Zgodnie z projektem przepisy rozporządzenia mają obowiązywać wstecz tj. od 1 stycznia 2013 roku.