Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy (SPW-1), stanowiący załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia, umożliwi prawidłowe obliczenie podatku i określenie wysokości skumulowanych wydatków kwalifikowanych oraz skumulowanych przychodów. Wzór ten zawiera również objaśnienia co do terminu i miejsca złożenia deklaracji.

Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (SPW-2), stanowiący załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia, pozwoli określić wysokość zysku (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego oraz wysokość skumulowanych wydatków kwalifikowanych, co umożliwi prawidłowe obliczenie podatku. Wzór ten także zawiera objaśnienia co do terminu i miejsca złożenia deklaracji.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia określono wzory informacji o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowy (SPW-1/O) oraz miesięczne (SPW-2/O), stanowiące odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do projektu rozporządzenia. Formularze te mają na celu bieżące monitorowanie poziomu odliczeń.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego