Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia wprowadzonego do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nowelizacją z 26 września 2014 r. Ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a określony w nim wzór PIT-16ZG będzie miał zastosowanie do zdarzeń mających miejsce od tej daty.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które powodują utratę warunków do opodatkowania w tej formy i o likwidacji prowadzonej działalności.