Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) zmienione zostały przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym przepis mający wpływ na treść wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Przepis ten dotyczy dostosowania podziału klas autobusów do obowiązujących przepisów w zakresie homologacji typu. W obowiązującym wzorze stosuje się podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc. Projektowane rozporządzenie uwzględnia podział na autobusy do 22 miejsc i autobusy z liczbą równą lub wyższą niż 22 miejsca.

Wprowadzono także zmiany o charakterze standaryzującym w polu podatnik, poprzez wprowadzenie podziału na podatnika niebędącego osobą fizyczną oraz osobę fizyczną w miejsce obecnego podziału podatników na osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Zgodnie z tendencją do zastępowania we wzorach deklaracji podatkowych dotychczasowego oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego pouczeniem informującym
o odpowiedzialności przewidzianej w tym kodeksie, w projektowanym rozporządzeniu również zaproponowano to rozwiązanie.

Nowy wzór deklaracji będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

W celu wykorzystania posiadanych przez gminy wydrukowanych formularzy DT-1(4) i załączników DT-1/A(4) w projektowanym rozporządzeniu umieszczono również zapis umożliwiający składnie deklaracji na podatek od środków transportowych, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731). Zaproponowano, by posiadane przez gminy formularze deklaracji na podatek od środków transportowych mogły być stosowane nie dłużej niż do końca 2016 r.