Obowiązujące rozporządzenie ministra finansów z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin traci moc z dniem wejścia w życie przepisów ustawy z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym tj. 1 stycznia 2016 roku.

Projektowane rozporządzenie określa wzory deklaracji podatkowych dla podmiotów, które wydobywają miedź, srebro, gaz ziemny lub ropę naftową wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania, tj.:

- wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS),

- wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie gazu ziemnego lub ropy naftowej (P-KOP/RG).

Powyższe wzory będą miały zastosowanie począwszy od rozliczeń za styczeń 2016 roku.