Zgodnie z projektem zaniechanie dotyczyć będzie poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy i ma obowiązywać przez okres 2 lat. Ministerstwo Finansów czekało na ewentualne opinie resortów do 22 sierpnia. Teraz niezwłocznie planowane jest podpisanie rozporządzenia przez Ministra Rozwoju i Finansów.
Z uwagi na nawałnice, które przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r., kierując się uzasadnionym interesem publicznym, jak również ważnym interesem podatników minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie ww. delegacji, postanowił zaniechać w całości poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych na obszarach najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu. Szczegółowy wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych wskazuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547). Poszkodowani w wyniku działania żywiołu na terenie gmin wyszczególnionych w ww. rozporządzeniu, jak również podatnicy będący małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku tego żywiołu, nie będą zobligowani do zapłaty podatku z tytułu nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833 i 858).

Rozporządzenie ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem  następującym po dniu ogłoszenia. Wyznaczenie skróconego terminu do zgłaszania uwag podyktowane jest szczególnym i priorytetowym charakterem projektu. Rozwiązania w nim proponowane wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, związanym z możliwością zastosowania instytucji zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od podatników (obdarowanych) poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych oraz podatników będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania takich żywiołów. Wskazane jest więc, aby projektowane rozwiązania jak najszybciej weszły w życie.

Jak podkreśla resort finansów skutki finansowe wprowadzenia zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn w związku z zaistniałym żywiołem, nie mogły być ujęte w planowanych przez gminy dochodach z tytułu podatku od spadków i darowizn, z uwagi na nieprzewidywalność ww. zdarzenia pogodowego. Tym samym projektowane zaniechanie podatku nie oznacza zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w stosunku do wielkości planowanych. Jednocześnie skala zjawiska w chwili obecnej jest trudna do oszacowania.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów