Przyjęta w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) nakłada na zagraniczne instytucje finansowe obowiązek zawierania z amerykańską administracją podatkową (IRS) umów o przekazywaniu informacji o rachunkach finansowych amerykańskich rezydentów. Odmowa zawarcia porozumienia z IRS skutkuje sankcją w postaci nałożenia podatku w wysokości 30 proc. na dochody uzyskiwane ze źródeł w USA.

Podpisanie przez polskie instytucje finansowe takich porozumień bezpośrednio z IRS byłoby niezgodne z prawem. W związku z tym 7 października 2014 r. podpisana została umowa międzyrządowa w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, regulująca kwestie przekazywania informacji wymaganych przepisami FATCA.

Zobacz: Polska i Stany Zjednoczone wymienią informacje o podatnikach >>

Informacje o amerykańskich rezydentach podatkowych, wynikające z FATCA, będą zbierane i przetwarzane przez polskie instytucje finansowe, a następnie przekazywane do krajowej administracji podatkowej, która będzie dokonywała ich automatycznej wymiany z USA w oparciu o przepisy obowiązującej umowy. W celu wdrożenia tej procedury konieczna jest zmiana w prawie krajowym, umożliwiająca nałożenie określonych obowiązków na podmioty prywatne, jakimi są instytucje finansowe.

Opracowany przez resort finansów projekt zakłada wprowadzenie zmian, na mocy których instytucje finansowe uzyskają upoważnienie do dokonywania identyfikacji rachunków amerykańskich rezydentów podatkowych oraz przekazania do administracji podatkowej informacji o ich właścicielach oraz dochodach i saldach związanych z tymi rachunkami. Administracja podatkowa, otrzymując dane od instytucji finansowych, będzie mogła wypełnić wynikające z Umowy FATCA zobowiązanie do przekazania pozyskanych danych do USA.

Organem właściwym w sprawach dotyczących informacji określonych w umowie FATCA będzie minister finansów. Jednocześnie przewidziano, iż minister może upoważnić podległe mu organy do wykonywania w jego imieniu spraw w zakresie dotyczącym informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Zadania w zakresie kontroli amerykańskich rachunków raportowanych będą przekazane jednemu, wyspecjalizowanemu urzędowi skarbowemu.

Główne regulacje dotyczące przekazywania przez instytucje finansowe informacji zostały dodane w projektowanym art. 82b Ordynacji podatkowej. Określa on podstawowe obowiązki raportujących, polskich instytucji finansowych. Identyfikacja amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe raportujące będzie następowała na podstawie procedur oraz zasad klasyfikacji rachunków wynikających z załącznika I do umowy FATCA.