W stosunku do państw członkowskich, które wprowadziły stawkę obniżoną, Komisja Europejska wszczęła postępowanie naruszeniowe.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1) państwa członkowskie mogą – co zależy od ich decyzji – stosować obniżoną stawkę VAT wyłącznie w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III do ww. dyrektywy.

Jednocześnie, na podstawie art. 98 ust. 2 zd. 2 dyrektywy 2006/112/WE stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną.

6 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała komunikat - W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (COM (2011) 851). Komunikat jest dokumentem pozalegislacyjnym, w którym Komisja przedstawiła swoją koncepcję zmiany systemu VAT i zapowiedziała dokonanie oceny istniejącej struktury stawek podatku VAT. Do chwili obecnej Komisja nie przedstawiła jednak propozycji legislacyjnej w tym zakresie.

Polska zadeklarowała poparcie dla zmian dążących do ujednolicenia stawek VAT na podobne towary i usługi, uwzględniając postęp technologiczny prowadzący do zacierania się różnic pomiędzy środowiskiem on-line i światem fizycznym. Stanowisko Polski w tym zakresie zostało zawarte w dokumencie - „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 26 marca 2013 r.

Odpowiedź na interpelację poselską nr 30521/14

Zobacz też: Rozwój rynku e-booków hamuje wyższy VAT >>