WIA umożliwi podmiotom działającym w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, uzyskanie wiążącej dla organów podatkowych informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Wydawana będzie na wniosek w drodze decyzji wybranego dyrektora izby celnej. Do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej jako organ pierwszej instancji wyznaczony został Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. Natomiast jako organ odwoławczy wyznaczono Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisie upoważniającym, wniosek o wydanie WIA powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został ustanowiony;
3) szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego;
4) opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.

Dodatkowo wzór wniosku zawiera również szczegółowe dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu i inne informacje niezbędne do wydania wiążącej informacji akcyzowej.

Do wniosku załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Wzór wniosku o wydanie WIA został określony w załączniku do rozporządzenia z 12 grudnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1867), które podobnie jak rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. poz. 1880) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.