Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia wprowadzonego do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nowelizacją z 26 września 2014 r.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które powodują utratę warunków do opodatkowania w tej formie i o likwidacji prowadzonej działalności.

Rozporządzenie ministra finansów z 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (Dz. U. poz. 1903) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., a określony w nim wzór PIT-16Z będzie miał zastosowanie do zdarzeń mających miejsce od tej daty.