Nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z 25 czerwca 2015 r. zmienione zostały przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym przepis mający wpływ na treść wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Przepis ten dotyczy dostosowania podziału klas autobusów do obowiązujących przepisów w zakresie homologacji typu. W obowiązującym wzorze stosuje się podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc. Projektowane rozporządzenie uwzględnia podział na autobusy do 22 miejsc i autobusy z liczbą równą lub wyższą niż 22 miejsca.

Wprowadzono także zmiany o charakterze standaryzującym w polu podatnik, poprzez zastąpienie podziału podatników na osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podziałem na: podatnik niebędący osobą fizyczną oraz osoba fizyczna. Ponadto mając na uwadze wdrożenie kolejnej normy dopuszczalnej emisji spalin, Euro 6/VI, dostosowano wzór formularza także w tym zakresie.

Rozporządzenie ministra finansów z 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Dz. U. poz. 2025) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. W celu wykorzystania przez gminy posiadanych dotychczasowych formularzy, umożliwiono ich stosowanie, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami, nie dłużej jednak niż do końca roku 2016.