Właściwość ogólna organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego została uregulowana w sposób zgodny z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, które utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Właściwość szczegółowa w zakresie dokonywania zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz zwrotu akcyzy została uregulowana z uwzględnieniem struktury organizacyjnej organów podatkowych właściwych w zakresie akcyzy.

W załączniku do rozporządzenia z 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. poz. 423) wskazano też 16 izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłat akcyzy i z których rachunku dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy.

Właściwość urzędów i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialny zasięg ich działania określa kolejne rozporządzenie ministra finansów z 19 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 427). Urzędem, którego naczelnik będzie właściwym w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, będzie Urząd Celny w Legnicy. Właściwą izbą celną w zakresie tego podatku będzie Izba Celna we Wrocławiu, na której rachunek bankowy będzie także płacony podatek.

Natomiast w załączniku do rozporządzenia z 20 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 435) określono wykaz urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, a także właściwe izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych lub wpłaty niektórych opłat, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, a także terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2015 r.

Zobacz też: Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany w Służbie Celnej >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego