Zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) minister finansów określa w drodze rozporządzenia sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.

Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 25 czerwca 2013 roku w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 753). Zastąpiło ono rozporządzenie z 30 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 1768).

Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia będzie udostępniona na stronie BIP Ministerstwa Finansów.