Zmiany obecnych przepisów podyktowane są rozszerzeniem zakresu przedmiotowego kontroli wykonywanej przez organy Służby Celnej na przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Przy określeniu właściwości miejscowej w zakresie kontroli prowadzonej w związku z wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej kierowano się zakresem przedmiotowym kontroli, która może być prowadzona w miejscu zamieszkania podmiotu podlegającego kontroli albo w siedzibie podmiotu podlegającego kontroli, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot podlegających kontroli bądź w innym miejscu, w którym znajduje się przedmiot kontroli.

Natomiast właściwość miejscowa dyrektora izby celnej i naczelnika urzędu celnego w sprawach dotyczących przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia winna zostać ustalona według miejsca, w którym następuje wprowadzenie gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo załadunek gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu. W tym miejscu będzie bowiem przeprowadzane urzędowe sprawdzenie.

Z uwagi na możliwość wystąpienia problemów z realizacją zadania związanego z dokonywaniem urzędowego sprawdzenia na platformach wiertniczych, znajdujących się w wyłącznej strefie ekonomicznej, do których dostęp możliwy jest wyłącznie drogą powietrzną lub ewentualnie morską, jak również biorąc pod uwagę specyfikę wykonywania kontroli w ww. miejscach, uwzględniono projekcie możliwość dokonywania urzędowego sprawdzenia w miejscu, gdzie jest to fizycznie możliwe, czyli w siedzibie podmiotu.

Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.