Projektowane rozporządzenie przewiduje zwolnienie z obowiązku przesyłania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemnej informacji o przyjęciu piwa, wyrobów winiarskich, wyrobów tytoniowych oraz wyrobów energetycznych, zwróconych w wyniku reklamacji. Przemieszczanie tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy odbywa się na podstawie dokumentu e-AD, w związku z czym, naczelnik UC ma informację o przyjęciu do składu celnego zwróconych w wyniku reklamacji wyrobów. W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie do przemieszczanych towarów dołącza się dokument dostawy.

Kolejna zmiana ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom polegającym na fikcyjnym niszczeniu suszu tytoniowego. W projekcie doprecyzowano termin przysyła informacji o planowanym terminie niszczenia wyrobów akcyzowych. Właściwego naczelnika urzędu celnego będzie trzeba powiadomić przed dniem planowanego terminu niszczenia wyrobów.
Projekt przewiduje również odejście od obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego przy przyjęciu przesyłki alkoholu etylowego skażonego przemiaszczanego w cysternach kolejowych.

Planowana data wejście w życie to 30 czerwca 2015 roku.