Ministerstwo Finansów podkreśliło, że warunkiem przekazania przez naczelników urzędów skarbowych 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego jest złożenie w przewidzianym w przepisach terminie zeznania podatkowego wraz ze wskazaniem nazwy organizacji oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Ministerstwo Finansów stwierdziło, że w trakcie akcji przesyłania pieniędzy na rachunki bankowe wskazanych przez podatników organizacji przekazało wszystkim dyrektorom izb skarbowych - a za ich pośrednictwem wszystkim naczelnikom urzędów skarbowych - wyjaśnienia dotyczące sposobu postępowania m.in. w sytuacji, gdy podatnik wpisał nazwę OPP, która różniła się od nazwy oficjalnej, lub wpisania błędnego nr KRS. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami, organ podatkowy powinien wezwać podatnika do skorygowania danych w trybie czynności sprawdzających, a następnie przekazać zadeklarowaną przez podatnika kwotę na konto OPP. Dlatego też nieprzekazanie dotychczas wszystkich zadeklarowanych przez podatników kwot na rachunki bankowe OPP może wynikać, m.in. z prowadzenia czynności sprawdzających lub braku zgłoszenia przez OPP numeru rachunku bankowego – uważa resort finansów.
Ministerstwa Finansów wskazało, że do resortu nie docierały do tej pory żadne sygnały o nieprawidłowościach w przekazywaniu 1% podatku, a łączna kwota przekazana organizacjom pożytku publicznego w tym roku wyniosła 291 594 362,90 zł. To o ponad 176% więcej niż za 2006 rok. Większe wpływy są rezultatem uproszenia mechanizmu – po raz pierwszy w imieniu podatników pieniądze przekazywały urzędy skarbowe. Rozszerzono także grupy podatników uprawnionych do wspierania OPP.
Ministerstwo Finansów wskazało, że w oparciu o zebrane doświadczenia, będzie w dalszym ciągu dążyć do upraszczania procedury i ułatwiania przekazywania 1%. Dlatego w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych resort finansów zaproponował, aby możliwe było przekazywanie 1% nawet po złożeniu korekty zeznania.
Ponadto Ministerstwo Finansów podkreśliło, że uwzględniając sugestie organizacji i parlamentarzystów resort zaproponował również możliwość udostępnienia OPP danych podatnika, który przekazał na jej rzecz 1% podatku, jeśli zainteresowany wyrazi na to zgodę (ta zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta przez rząd na posiedzeniu w dniu 23 września br., teraz nowelizacja trafi pod obrady Sejmu).