To zaniechanie podatku dotyczy dochodów uzyskanych w okresie od 19 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. z tytułu nieodpłatnego nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci technologii, licencji i know-how oraz prawa do korzystania z tych wartości, a także usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystywania otrzymanych środków i wartości, w następstwie wykonania umowy offsetowej.

A właśnie 19 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła umowę offsetową. Została ona zawarta na okres 10 lat, a jej wartość wynosi 77,65 mln euro. Przedmiotem zobowiązań jest m.in.:

- licencja dla Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. do: produkcji, montażu oraz sprzedaży na rzecz Sił Zbrojnych RP i niektórych klientów zagranicznych, kompletnych, nowych wież HITFIST 30 mm do końca 2015 r.; produkcji i sprzedaży części zamiennych na 20 lat oraz zapewnienia wsparcia logistycznego dla wieży HITFIST;

- nieodpłatne przekazanie urządzeń i technologii do budowy oczyszczalni ścieków z instalacji trotylu dla Nitro-Chem S.A. od włoskiej firmy Veolia Water Solutions & Technologies.

Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń - powodując przysporzenie majątkowe u podatników - stanowi ich przychód, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Konieczność poniesienia obciążeń z tytułu podatku dochodowego stanowi jednak istotną przeszkodę, uniemożliwiającą skorzystanie z możliwości nieodpłatnego pozyskania przez polskie podmioty nowoczesnych maszyn, urządzeń, licencji, technologii i innych wartości niematerialnych.

W tej sytuacji minister finansów uznał, iż wystąpiła określona w art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej - przesłanka „interesu publicznego”. 31 grudnia 2014 r. wydał więc rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 57). Zacznie ono obowiązywać od 29 stycznia 2015 r. Dzięki zaniechaniu podatku polskie podmioty mogą korzystać z nowoczesnych technologii i licencji, co tworzy korzystne warunki do rozwoju tych podmiotów. W konsekwencji powinno to zaowocować wzrostem dochodów tych podmiotów i płaconego od tych dochodów podatku.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego nie stanowi pomocy publicznej, o ile dotyczy dochodów uzyskanych w następstwie nieodpłatnego nabycia wartości lub praw, pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

Dotychczas minister finansów wydał dziesięć rozporządzeń, w których zarządził zaniechanie poboru podatków dochodowych z tytułu nieodpłatnego nabycia i prawa do użytkowania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i usług szkoleniowych w następstwie wykonania umów offsetowych.