Nowa definicja odpowiadać ma zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego zawartym w wyroku z 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/2009, w którym Trybunał wskazał na konieczność odrębnego - poza prawem budowlanym - określania przedmiotów i zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Pierwsza propozycja, to doprecyzowanie obecnej definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnoszącej się do pojęć zawartych w Prawie budowlanym, przy jednoczesnym wyszczególnieniu obiektów podlegających opodatkowaniu, wskazanych w Klasyfikacji Środków Trwałych.

Druga propozycja polega na doprecyzowaniu obecnej definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych bez odwoływania się do pojęć zawartych w Prawie budowlanym, przy jednoczesnym wyszczególnieniu obiektów podlegających opodatkowaniu, wskazanych w Klasyfikacji Środków Trwałych.
Trzeci wariant, to odstąpienie od definiowania budowli w prawie podatkowym z wykorzystaniem pojęć zawartych w Prawie budowlanym i opodatkowanie majątku przedsiębiorcy, stanowiącego określone środki trwałe.

Natomiast zgodnie z ostatnim z rozwiązań zaproponowanych przez resort, w ustawie podatkowej stworzona miałaby zostać autonomiczna, zamknięta definicja pojęcia "budowla", podobna do definicji z Prawa budowlanego, bez tworzenia wykazu obiektów podlegających opodatkowaniu z wykorzystaniem KŚT.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego