Zgodnie z rozporządzeniem z 25 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku, które weszło w życie 7 grudnia 2015 r., do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w zakresie należności pieniężnych z tytułu: podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej wyznaczono Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Nowe numery rachunków bankowych do obsługi wyżej wymienionych tytułów płatności zostały określone w obwieszczeniu ministra finansów z 7 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. MF. poz. 86.).