Projekt rozporządzenia uwzględnia w swej treści różne formy dokonywania zgłoszenia celnego, a ponadto określa w szczególności rodzaje i wzory dokumentów, które mogą być wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego, zasady dokonywania zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego oraz wymogi dotyczące dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego.

Przedstawiony projekt ma charakter uzupełniający unijne prawo celne we wskazanym zakresie. Przepisy unijne mają bowiem w niektórych obszarach charakter ogólny i wymagają doprecyzowania, a ponadto pozostawiają państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu niektórych kwestii dotyczących zgłoszeń celnych lub dopuszczają możliwość ich regulacji w sposób odmienny.

Problematykę zgłoszeń celnych na gruncie przepisów unijnych regulują art. 162 – 196 UKC oraz art. 134 - 154 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/2446 oraz art. 216 – 247 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447. Przepisy te w niektórych obszarach wymagają doprecyzowania w przepisach prawa krajowego. Korzystając z tej możliwości, wprowadzone zostały do przedmiotowego projektu stosowne przepisy, stanowiące w znacznym stopniu kontynuację regulacji dotychczas obowiązujących. Niektóre regulacje zostały uchylone z uwagi na fakt, że przepisy unijnego prawa celnego kompleksowo uregulowały daną tematykę.