Powyższe przepisy zostały przygotowane w związku z wejściem w życie przepisów regulujących procesy restrukturyzacyjne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ustanowionych nowelizacją z 19 kwietnia 2013 r. ustawy spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęte rozwiązania mają na celu utrzymanie stabilności finansowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych członków poszczególnych kas. Uczestnictwo w procesie restrukturyzacji kasy może wiązać się z istotnym ryzykiem ekonomiczno-finansowym i znacznymi kosztami. Wsparcie dla podmiotu przejmującego kasę udzielone w formie dotacji pozwoliłoby na ograniczenie ryzyk z tym związanych.

W związku z powyższym w § 1 projektowanego rozporządzenia przewidziano zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez banki krajowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z tytułu udzielonej im przez BFG dotacji.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.