Z uwagi na czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu dostawy przewiduje się jego zelektronizowanie. Według resortu finansów zmiana polegająca na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), powinna usprawnić ten proces, wprowadzając ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji. Elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy, bowiem kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.

Projektowana ustawa ma także wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju.

Ministerstwo finansów proponuje dokonanie następujących zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.):
1)    Wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).
2)    Zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD).
3)    Wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS.
4)    Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.
5)    Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, w sytuacji, gdy akcyza została obliczona i wykazana w zgłoszeniu celnym lub określona w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.
6)    Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, z uwzględnieniem przypadku, gdy akcyza została wykazana w złożonej deklaracji podatkowej, zgłoszeniu celnym lub określona w wydanej przez organ podatkowy decyzji.
7)    Wprowadzenie możliwości złożenia przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy, również w postaci elektronicznej obok istniejącej formy pisemnej.
8)    Doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych sprzedawanych w sklepach wolnocłowych na terenie portów lotniczych.
9)    Dostosowanie przepisu określającego system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz uniwersalizacja przywołanych w nim standardów ISO.
10)    Przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego.

Projektowana ustawa miałaby wejść w życie 1.01.2018 r., z wyjątkiem regulacji z zakresu podatku akcyzowego polegających na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu określonych wyrobów akcyzowych dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), które miałyby weść w życie odpowiednio z dniem 1.06.2018 r. (dla wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do u.p.a., opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie) oraz z dniem 1.01.2019 r. (w zakresie wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych). Ukończenie technicznych prac przygotowawczych systemu EMCS PL2 mającego służyć do obsługi e-DD nastąpi przed końcem bieżącego roku, jednakże ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednio długiego vacatio legis, które pozwoli podatnikom na do stosowanie posiadanych przez nich systemów informatycznych do zmian jakie wiążą się z wprowadzeniem elektronicznego dokumentu dostawy, wejście w życie regulacji dotyczącej e-DD zaplanowano w późniejszych terminach. Z 1.06.2018 r. wejdzie w życie regulacja polegająca na wprowadzeniu na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów