We wrześniu minister finansów został zapytany w drodze interpelacji (nr 15666) przez dwóch posłów o kwestię faktur VAT wystawianych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT. Jak wskazują posłowie, oczekiwanie na wpis do rejestru podatnika VAT uległo znaczącemu wydłużeniu, do nawet kilku miesięcy. Przedsiębiorcy skarżą się natomiast na niemożność dokonywania transakcji, ponieważ kontrahenci kupujący towar lub usługi nie mogą odliczyć podatku VAT z wystawionych faktur przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT. Posłowie wskazywali, bowiem, że w obiegu funkcjonują odmienne stanowiska. Przedsiębiorcy boją się, że jako kontrahenci mogą zostać oskarżeni o wyłudzenie VAT pomimo działania w dobrej wierze. Posłowie zapytali ministra o prawidłowe stanowisko dotyczące tego zagadnienia.
Minister odpowiadając na interpelację poselską wskazał, w kontekście prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane, na wyrok w sprawie C-438/09 Dankowski, w którym TSUE orzekł, że".... podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego, jako podatnik podatku od wartości dodanej, w sytuacji, gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b), a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług. Artykuł 17 ust. 6 szóstej dyrektywy 77/388 w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy 2006/18 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym, na mocy, których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego innemu podatnikowi będącemu usługodawcą niezarejestrowanym dla celów tego podatku”.

Zdaniem Ministra brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy, jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego, (z czym koresponduje obowiązek podmiotu spełniające przesłanki do uznania go za podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, co do zasady do wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w ustawie). Jednocześnie jednak nabywca towarów w przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie kontrahenta (gdzie brak rejestracji kontrahenta stanowi istotną okoliczność, która powinna być wzięta pod uwagę) powinien zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym. Jeżeli w wyniku dokonanej weryfikacji podatnik-nabywca ustali, że dokonujący dostawy towaru/usługodawca nie jest wiarygodny, nie powinien dokonywać transakcji.

Minister Finansów wyjaśnił także, że okres pomiędzy złożeniem VAT-R a zarejestrowaniem podatnika, jako podatnik VAT czynny, jest okresem weryfikacji podatnika i jako taki z konieczności wiąże się z określonymi konsekwencjami tak dla będącego w trakcie rejestracji sprzedawcy jak i dla potencjalnego jego kontrahenta. Kwestia natomiast sprawnego prowadzenia rejestracji leży w gestii organów podatkowych, (przy czym należy podkreślić, że prowadzenie rejestracji nie może oznaczać automatyzmu i iluzoryczności weryfikacji).

Niemniej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników Ministerstwo Finansów skierowało do podległych organów zalecenie zintensyfikowania działań prowadzonych w procesie rejestracyjnym.

Odpowiedź z dnia 18.10.2017 r. na interpelację poselską, sygn. DPP8.054.10.2017.WCX

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów