Pytanie

Czy mały podatnik, który wybrał metodę kasową, może nadal rozliczać VAT kwartalnie?

Podatnik świadczy usługi budowlane jako podwykonawca i wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem.

Czy VAT-27 składa z zachowaniem metody kasowej, czyli wykazuje sprzedaż w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał zapłatę?

Odpowiedź

Mały podatnik, który wybrał metodę kasową nadal może składać deklaracje VAT za okresy kwartalne.

Uzasadnienie

Z pytania wynika, że mały podatnik rozliczający się metodą kasową świadczy usługi budowlane jako podwykonawca i wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. – mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

W przepisie art. 99 ust. 3a u.p.t.u. jest pewna grupa podatników wyłączona z możliwości składania deklaracji kwartalnych. Ale nie ma w niej podatników już działających świadczących usługi z odwrotnym obciążeniem.

Zatem mały podatnik, który wybrał metodę kasową nadal może składać deklaracje VAT za okresy kwartalne.

Stosownie do art. 101a ust. 2 u.p.t.u. informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Czyli informacje podsumowujące VAT-27 składa się za okresy miesięczne (tylko). Podatnik informację podsumowującą składa za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Należy pamiętać, że zgodnie art. 21 ust. 1 u.p.t.u. mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony wyżej (czyli na rzecz podmiotu niebędącego czynnym podatnikiem podatku VAT).

Zatem należałoby przyjąć, że skoro dla małego podatnika rozliczającego się metodą kasową obowiązek podatkowy przy sprzedaży dla podatników powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty to zgodnie z obowiązkiem podatkowym wykazuje usługi w informacji podsumowującej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów