Pytanie

Czy małżonek może dokonać zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za żonę ze swojego rachunku bankowego?

Zaliczka na podatek wynika z dochodów z najmu nieruchomości należących do majątku wspólnego. Małżonkowie mają wspólność majątkową, ale posiadają odrębne rachunki bankowe.

Odpowiedź

Moim zdaniem można dokonać zapłaty podatku małżonka z własnego rachunku.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 31 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - dalej k.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, czyli wspólność ustawowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, czyli tworzy majątek wspólny. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.Ponadto, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny (art. 36 § 1 k.r.o.). Co do zasady, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z małżeństwem posiadającym wspólność ustawową, a zatem moim zdaniem nie ma przeszkód, aby jeden współmałżonek opłacił podatek drugiego z własnego rachunku bankowego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów