Resort finansów przedstawił projekt przepisów zmieniających rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

W związku z rozszerzeniem pojęcia ubytków wyrobów akcyzowych o straty wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy, konieczne stało się dostosowanie do wprowadzonych zmian przepisów dotyczących maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

W projekcie rozporządzenia określono:
1. Wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych powstających w czasie wykonywanie niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków tych wyrobów akcyzowych.
2. Szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków dla tej grupy wyrobów akcyzowych.
Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych:
1. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie magazynowania wyrobów węglowych wynosi 2 proc. średniego dziennego stanu zapasów obliczonego na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej.
2. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie przeładunku wyrobów węglowych wynosi 0,5 proc. ilości wyrobów węglowych poddanych przeładunkowi.
3. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie przyjęcia wyrobów węglowych do magazynu wynosi 0,5 proc. przyjętej ilości.
4. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie wydania wyrobów węglowych z magazynu wynosi 0,5 proc. ilości wydanej.
5. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przewozu wyrobów węglowych wynoszą 2,0 proc. ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.
6. W przypadku przeładunku w czasie przewozu dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 1,0 proc. ilości przeładowanej.

Ubytki wyrobów węglowych od pkt 1 do 4 rozlicza się za okresy roczne.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 listopada 2011 r.