Dochód z odsetek z lokat overnight podlega opodatkowaniu w państwie siedziby oddziału jako zysk przedsiębiorstwa. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 lipca 2011 r., III SA/Wa 2843/10.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było to, czy na gruncie regulacji polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody z tytułu tzw. lokat overnight są dochodami wolnymi od opodatkowania w Polsce.

Organ podatkowy uznał, że usługi w zakresie transportu międzynarodowego, które świadczył podatnik nie obejmują czynności polegających na lokowaniu środków pieniężnych w postaci lokat overnight. Lokaty te nie mogą być także uznane za działalność pomocniczą czy uzupełniającą, gdyż nie są one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w międzynarodowym transporcie lotniczym.

W konsekwencji organ podatkowy stwierdził, że dochody z odsetek z tytułu lokat krótkoterminowych (overnight) nie są dochodami wolnymi z opodatkowania w Polsce, gdyż nie są dochodami uzyskiwanymi z działalności prowadzonej w zakresie eksploatacji statków powietrznych w transporcie międzynarodowym, o której mowa w art. 8 Umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), dalej jako Umowa. Dochody pochodzące z takich lokat są osiągane na skutek dokonania określonych operacji finansowych (na wniosek klienta banku) wyłącznie w celu pomnożenia zgromadzonego już kapitału i nie wchodzą w zakres prowadzonej działalności w zakresie międzynarodowego transportu lotniczego. Dlatego dochód z odsetek z lokat overnight podlega opodatkowaniu w państwie siedziby oddziału jednostki macierzystej tj. w Polsce - zgodnie z art. 7 w zw. z art. 11 ust. 5 Umowy, jako zysk przedsiębiorstwa.

Stanowisko to podtrzymał także WSA w Warszawie, który rozpatrywał skargę. Zdaniem Sądu zawieranie umów o lokatę overnight jest odrębną od działalności gospodarczej dziedziną aktywności przedsiębiorcy, który kierując się racjonalnością inicjowanych stosunków prawnych także w sferach niezwiązanych ze świadczoną na co dzień sprzedażą i usługami, pragnie maksymalnie pomnożyć swój kapitał poszukując możliwości oferowanych przez podmioty świadczące usługi finansowe. Z powyższych względów dochód z odsetek z lokat overnight podlega opodatkowaniu w państwie siedziby zakładu tj. w Polsce zgodnie z art. 7 w zw. z art. 11 ust. 5 Umowy oraz art. 3 ust. 2 ustawy o CIT jako zysk przedsiębiorstwa.

Michał Malinowski

źródło: www.nsa.gov.pl