Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia opodatkowania przez pracownika ochrony Poczty Polskiej zwrotu kosztów używania prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Zdaniem podatnika zwrot poniesionych kosztów za używanie pojazdu prywatnego dla celów służbowych nie powinien podlegać opodatkowaniu, ponieważ ze swojego dochodu (objętego już podatkiem dochodowym) pokrywa już wydatki związane z używaniem pojazdu (zakup paliwa, wymiana zużytych części). Podatnik uważa, iż w sytuacji, gdy zwrot przez pracodawcę poniesionych kosztów obarcza się podatkiem dochodowym, to jego dochody są opodatkowane podwójnie.

Organ uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe wskazując, że wolny od podatku dochodowego jest tylko taki przychód z tytułu zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów używania własnego pojazdu na potrzeby zakłady pracy, gdy pojazd ten wykorzystywany jest w jazdach lokalnych i gdy obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa ich zwrotu wynika wprost z przepisów prawa. W rozpatrywanym przypadku takim przepisem jest art. 19 ustawy z 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 180, poz. 1109), który przewiduje, że listonoszom używającym własnych pojazdów do celów służbowych, w jazdach lokalnych, może być przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem tych pojazdów. Tym samym skoro pracownik nie jest zatrudniony na stanowisku listonosza, lecz na stanowisku pracownika ochrony, to kwota zwrotu tych kosztów przyznana wnioskodawcy nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Pracodawca obowiązany jest więc potrącać od wypłat z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

Sprawa trafiła do WSA w Szczecinie, który także uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Według Sądu użyte w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT sformułowanie: "wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne" jednoznacznie nakazuje objąć zakresem tych wypłat także wypłaty z tytułu zwrotu kosztów. Za takim, nieograniczonym zakresem przychodu ze stosunku pracy (służbowego, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy) przemawia też zawarty w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT katalog zwolnień przedmiotowych odnoszących się również do przychodów ze stosunku pracy, w tym m.in. do przychodu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania stanowiących jego własność pojazdów dla potrzeb zakładu pracy, gdy obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Wyrok WSA w Szczecinie z 3 listopada 2011 r., sygn. I SA/Sz 515/11.

Michał Malinowski