W wyniku deregulacji zrezygnowano z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisja powołaną przez ministra finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych.

Zobacz: Wpis na listę agentów celnych bez egzaminu >>

W celu zapewnienia sprawnego i jednolitego postępowania przy dokonywaniu wpisu na listę agentów celnych, minister finansów określił, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia tej listy, tryb dokonywania wpisów na nią i dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o wpis.

Na listę agentów celnym można wpisać osobę fizyczną, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, nie została skazana za określone przestępstwa i wystąpiła z wnioskiem o wpis na tę listę.

Podstawowe dane osób składających wniosek oraz informacje o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych będą przyjmowane w formie oświadczenia, którego prawidłowość wnioskodawca potwierdzi podpisem pod wnioskiem. Natomiast spełnienie warunku kwalifikacji lub doświadczenia w sprawach celnych oraz warunku niekaralności organ celny zweryfikuje na podstawie przedstawionych dokumentów.

Osoby, które posiadają kwalifikacje uzyskane w innym państwie członkowskim UE będą musiały podać we wniosku także numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego.

Rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U., poz. 1702) wchodzi w życie 4 grudnia 2014 r.