Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolnym, ma prawo nałożenia kary porządkowej, lecz tylko do określonej wysokości. Zgodnie z art. 262a Ordynacji podatkowej, maksymalna wysokość kary porządkowej podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie.

Obecnie maksymalna wysokość kary porządkowej wynosi obecnie 2800 zł. Na podstawie obwieszczenia ministra finansów z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (M. P. poz. 736), limit kary porządkowej w roku 2014 pozostanie taki sama.