Pytanie

Czy istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego przy likwidacji wyrobów gotowych?

Odpowiedź

Jeżeli likwidacja wyrobów gotowych wynika z powodów pozostających poza kontrolą podatnika (niezawinionych przez podatnika), jego prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych wyrobów zostaje zachowane.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W interpretacji indywidualnej z 22 czerwca 2012 r., IBPP1/443-369/12/LSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odwołał się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-37/95 (Ghent Coal Terminal NV), w którym w sytuacji nabycia towarów i usług poczynionego z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, gdy z powodów pozostających poza kontrolą podatnika, nie wykorzystał on nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, TSUE uznał, że prawo podatnika do odliczenia zostaje zachowane.

                                   

W związku z tym wyrokiem organ podatkowy stwierdził, że w sytuacji, gdy zakup danego towaru przez podatnika został dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do działalności opodatkowanej VAT, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn od niego niezależnych, tj. w sposób niezawiniony, czy jak to ujął TSUE "z powodów pozostających poza kontrolą podatnika", jego prawo do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostaje zachowane.

W przeciwnym przypadku, w ocenie organu podatkowego, gdy z przyczyn od podatnika zależnych, z winy podatnika, nie dochodzi do wykorzystania nabytych towarów do działalności opodatkowanej, prawo podatnika do odliczenia zostaje utracone. W takiej sytuacji odliczona kwota podatku z tytułu nabycia towarów, które ostatecznie nie zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej winna być skorygowana.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego