Lewiatan radzi jak zmniejszyć lukę podatkową w VAT

Z roku na rok rośnie luka podatkowa w VAT, czyli różnica między tym co podatnik powinien płacić do budżetu, a tym co faktycznie płaci. Oszustwa podatkowe wpływają na obniżenie konkurencyjności polskiego biznesu, dlatego Konfederacja Lewiatan zaproponowała różne rozwiązania, które mogą sprawić, że ściągalność VAT będzie większa.

Zgodnie z raportem „Straty Skarbu Państwa w VAT - luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce”, przygotowanym przez firmę doradczą PwC na zlecenie Instytutu Badań Strukturalnych, szacuje się, że luka podatkowa tylko w 2012 r. wyniosła w Polsce od 36,4 do 58,5 miliardów zł. i rośnie z roku na rok w bardzo szybkim tempie. Istotną część luki podatkowej stanowią straty Skarbu Państwa spowodowane oszustwami w VAT dokonywanymi przez zorganizowane grupy przestępcze. Wyłudzone przez oszustów pieniądze nie przekładają się niestety na wzrost konsumpcji w kraju, ponieważ są transferowane poza Polskę w celu popełniania dalszych przestępstw bądź ich legalizacji.

Polscy przedsiębiorcy chcą wspomagać organy państwowe i współpracować z nimi w walce z oszustwami podatkowymi. Konfederacja Lewiatan i jej członkowie uważają że problemem jest brak jednej instytucji koordynującej działania wszystkich służb państwowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, do której przedsiębiorcy mogliby się zwrócić z informacjami na temat nieprawidłowości, a także z którą mogliby się dzielić wiedzą techniczną i biznesową niezbędną do walki z tym procederem. Dlatego też postulują wyznaczenie takiej instytucji.

Zdaniem Lewiatana, bez wiedzy na temat rynku, technologii i procesów gospodarczych, efektywne ściganie oszustw podatkowych jest niemożliwe. Wiedzę taką posiadają przedsiębiorcy, którzy są ponadto pierwszym źródłem informacji na temat procederu, bo na bieżąco śledzą rynek i wychwytują pojawiające się na nim nieprawidłowości. Istotna więc byłaby stała i regularna współpraca pomiędzy Konfederacją Lewiatan i jej członkami a służbami odpowiedzialnymi za ściganie oszustw podatkowych.

Kolejnym postulatem Lewiatana jest zmiana praktyki organów uprawnionych do walki z oszustwami podatkowymi w zakresie skuteczniejszego zabezpieczania przepadku „owoców oszustwa”, czyli mienia pochodzącego z tego procederu. Wysokie zyski z niego przy stosunkowo niskim ryzyku zachęcają do popełniania oszustw w podatku VAT zwiększających lukę podatkową.

Konfederacja Lewiatan uważa, że zaproponowane przez nią działania mają charakter krótkofalowy i są możliwe do wprowadzenia praktycznie „od zaraz”. Mogłyby one przynieść w ciągu 3-4 miesięcy poprawę ściągalności VAT, a także przyczynić się do ściągnięcia kwot należnych za przeszłe okresy. Działania długofalowe to zmiany w deklarowaniu i poborze podatku skierowanie na uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.kofederacjalewiatan.pl, stan z dnia 16 lipca 2013 r.

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.