Resort finansów przedstawił nową wersję projektu założeń ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, która uwzględnia szereg uwag zgłoszonych przez zainteresowane podmioty podczas konferencji uzgodnieniowej. Wciąż jednak zdaniem Konfederacji zawiera pomysły niekorzystne dla branży audytorskiej.

Projekt założeń określa sposób obliczania rocznej opłaty z tytułu nadzoru działalności firm audytowych. Konfederacja Lewiatan, w przesłanym Ministerstwu Finansów stanowisku proponuje stworzenie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli MF, oraz interesariuszy, takich jak Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, przedstawiciele firm audytorskich.

Jak twierdzi Adrian Karkoszka, ekspert Departamentu Prawnego Konfederacji Lewiatan, wspólna praca nad oszacowaniem kosztów kontroli przez Komisję Nadzoru Audytowego ma ogromne znaczenie, ponieważ proponowany poziom obciążeń firm audytorskich, czyli 7 proc. przychodów z tytułu wykonania czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, pochłonie całość otrzymanego wynagrodzenia firm audytorskich za badanie połowy ze skontrolowanych badań.

Projekt zakłada również podział kontroli firm audytorskich i jednostek zainteresowania publicznego między Komisję Nadzoru Audytowego i Krajową Komisję Nadzoru, co będzie powodować podwójne kontrole audytora dotyczące jednego audytowanego podmiotu JZP.

Zdaniem Karkoszki, rozdzielenie kontroli jakości badań ustawowych od kontroli jakości pozostałych czynności rewizji finansowych świadczonych na rzecz JZP będzie powodowało brak spójności prowadzonych kontroli i zwiększy koszty instytucji kontrolujących.

Ponadto Konfederacja Lewiatan postuluje ograniczenie czasu trwania kontroli w firmach audytorskich. Projekt założeń go nie określa, co może zwiększyć obciążenia administracyjne i dezorganizować prace w firmach audytorskich. Proponuje określenie przesłanek dla wychodzenia poza zdefiniowany ustawowo czas trwania kontroli.