Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów z gospodarki leśnej (np. przychodów ze sprzedaży drewna) nie stosuje się przepisów o CIT.

W projekcie przyjęto założenie, że podatkiem dochodowym będą objęte wszystkie przychody Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym przychody z gospodarki leśnej. Ponadto fundusz leśny ma zostać wyłączony z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podatek dochodowy będzie płacony przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Projektowane zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.